Ons onderwijs

De Berkenschool werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd, (ongeveer) dezelfde leerstof krijgen aangeboden. De kinderen zitten in een vast lokaal en hebben gedurende het schooljaar één of twee vaste leerkrachten. De regelmaat en sociale samenhang zorgen voor rust en vertrouwen. Op deze basis kunnen de kinderen zich goed ontwikkelen. In de klassen werken we steeds op drie niveaus: een basisgroep, een groep die meer aan kan en een groep die extra ondersteuning nodig geeft.

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

In alle groepen gebruiken we ICT als ondersteunend middel om onze doelen te behalen. In de kleutergroepen gebruiken we hiervoor IPads, in de groepen 3 en 4 Chromebooks en vanaf groep 5 hebben alle kinderen een eigen Chromebook.

Onderbouw

In onze kleutergroepen werken wij in heterogene groepen. Ons aanbod is thematisch. Via een thema dat dicht bij de belevingswereld van het jonge kind ligt, prikkelen we de ontwikkeling met spel, kring- en leeractiviteiten. Dat is zowel op taal-, reken-, motorisch, creatief, als sociaal-emotioneel gebied. Zo leggen we de basis voor een succesvolle schoolloopbaan.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engelse les.
Wij gebruiken hiervoor de methode Join in. Dit is een actieve methode Engels die enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve manier.

Meer- en hoogbegaafde kinderen

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er op onze school de Verdiepingsklas. Eens per week volgen zij samen met kinderen van hetzelfde denkniveau onderwijs dat een beroep doet op hun capaciteiten. Er is een klas voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

De verdiepingsklas richt zich op verrijking van het lesaanbod door het vergroten van cognitieve, meta-cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Gedurende circa acht tot tien weken werken leerlingen volgens het stappenplan van Briljant (van den Brink & den Otter, 2017). Leerlingen beantwoorden verplichte leervragen en eigen leervragen en doen zo nieuwe kennis op. Daarnaast werken ze aan een persoonlijk leerdoel, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies. De aanpak van Briljant is onder andere geïnspireerd op het TASC-model, de Taxonomie van Bloom, inzichten rond executieve functies en oplossingsgericht werken.

Naast het aanbod op school hebben wij ook een samenwerking met de plusklas van het Farel college voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 7 en 8.

Interesse?

Bezoek onze school!