Ons onderwijs

Op de Berkenschool werken we volgens het ‘leerstofjaarklassensysteem’. Kinderen van dezelfde leeftijd krijgen dezelfde leerstof aangeboden of zitten met twee leerjaren bij elkaar in een combinatieklas. Iedere groep heeft een eigen lokaal en heeft gedurende het schooljaar één of twee vaste leerkrachten. Regelmaat en sociale samenhang zorgen voor rust en vertrouwen. Op deze manier kan een kind zich goed ontwikkelen. In de klassen werken we met drie niveaus: een basisgroep, een groep die meer aankan en een groep die extra ondersteuning nodig geeft.

Brede ontwikkeling
We stimuleren kinderen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Dat doen we met passend onderwijs dat aansluit op het niveau en de behoeften van uw kind. Zo bereiden we uw kind tijdens zijn basisschooltijd voor op geschikt vervolgonderwijs.

Bewegend leren
Bij het aanbieden van de lesstof maken we gebruik van bewegend leren. Door te bewegen worden de hersenen geactiveerd en beklijft de lesstof beter. Daarnaast zien we dat een beweegopdracht een positieve invloed heeft op de concentratie kinderen. Het streven is om bewegend leren ook buiten plaats te laten vinden. Dit hangt uiteraard af van het weer en het verdere lesprogramma.

Digitale middelen
In alle groepen gebruiken we digitale middelen ter ondersteuning van ons onderwijs. De kleuters werken op IPads. In de groepen 3 en 4 werken kinderen op een Chromebook en vanaf groep 5 hebben alle kinderen een eigen Chromebook.

Meerdere kleutergroepen
We hebben verschillende kleutergroepen die intensief met elkaar samenwerken. We werken met thema’s die aansluiten op de belevingswereld van het jonge kind. Met spel-, kring- en leeractiviteiten prikkelen we de ontwikkeling. Dat doen we zowel op het gebied van taal, rekenen en creativiteit als op motorisch, sociaal en emotioneel vlak. Zo leggen we in de kleutergroep een stevige basis voor een succesvolle schooltijd.

Al jong beginnen met Engels
Jonge kinderen leren makkelijk een nieuwe taal. Daarom krijgen kinderen vanaf groep 1 Engelse les.
Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Join in’. Dit is een actieve aanpak die kinderen aanspreekt en enthousiast maakt. Het accent ligt op met elkaar praten in het Engels. Kinderen werken aan een eindopdracht en passen toe wat ze hebben geleerd.

Kinderen die meer aankunnen
Voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 die meer aankunnen dan de reguliere lesstof is er de ‘Verdiepingsklas’. Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we ook verdiepingsmodules. Kinderen in deze klas volgen eens per week samen onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. De lessen versterken hun cognitieve, meta-cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Gedurende acht tot tien weken werken kinderen volgens het stappenplan van Briljant (van den Brink & den Otter, 2017). Kinderen gaan aan de slag met verplichte en eigen leervragen en doen zo nieuwe kennis op. Daarnaast werken ze aan een persoonlijk leerdoel dat vooral hun sociaal-emotionele ontwikkeling en het denken in oplossingen stimuleert.

Naast het aanbod op school werken we samen met de plusklas van het Farel college voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 7 en 8.

Prachtklas voor talentontwikkeling
Voor kinderen die meer praktisch leren is er de ‘Prachtklas’. Kinderen die mogelijk naar VMBO basis of kader gaan, kunnen worstelen met de theoretische vakken. Tegelijkertijd hebben ze vaak veel meer praktisch inzicht dan hun leeftijdsgenoten. Die kant blijft in het reguliere onderwijs soms onderbelicht. In de Prachtklas krijgen deze kinderen in groep 8 al aantrekkelijk en uitdagend onderwijs. Op een manier die past bij hun talenten en interesses.

Interesse?

Bezoek onze school!