Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben personeelsleden en ouders inspraak op school. De MR praat mee (en beslist soms mee) over zaken die de hele school aangaan. De werkwijze van de MR is vastgelegd in een MR-reglement en het daarbij behorende Huishoudelijk reglement.

De MR bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 teamleden). Op onze school hebben momenteel onderstaande leden zitting in de MR.

Namens de personeelsgeleding:
Giselle Haan
Hermien van Rijssen
Pieternel Zwarteveen

Namens de oudergeleding: 
Maaike Caspers (voorzitter)
Hilbert Michel (lid)
Lineke Folkers (lid)

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De directeur woont een deel van de vergadering bij. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit kunt u opvragen bij de MR-voorzitter.

Vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u een verslag van de MR opvragen? Dat kan via ons mailadres: mr.berkenschool@pcboamersfoort.nl

De Berkenschool is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur, die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement.

Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de stichting.

Interesse?

Bezoek onze school!