Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers en ouders inspraak op school. De MR praat mee (en beslist soms mee) over zaken die de hele school aangaan. De werkwijze van de MR is vastgelegd in een MR-reglement en het daarbij behorende Huishoudelijk reglement.

De MR bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 teamleden). Op dit moment zitten op onze school de onderstaande mensen in de MR

Namens de medewerkers:
Giselle Haan
Hermien van Rijssen
Pieternel Zwarteveen

Namens de ouders: 
Esther Otten-Kelderman
Hilbert Michel
Lineke Folkers

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De directeur is bij een deel van de vergaderingen. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. U kunt dit verslag opvragen bij de MR-voorzitter. Dat kan via ons mailadres: mr.berkenschool@pcboamersfoort.nl
Hier kunt u ook terecht met vragen, opmerkingen of suggesties.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Berkenschool is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij zijn betrokken. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

De GMR besluit mee over plannen van het stichtingsbestuur die invloed hebben op de gang van zaken op de scholen. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement. Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de stichting

Interesse?

Bezoek onze school!